”En ole aiem­min koke­nut sel­lais­ta fanit­ta­mis­ta” – Anne Paso vie tuot­tei­taan Jää­lis­tä Japa­niin ja kumar­te­lee pal­jon

Suun­nit­te­li­ja Anne Paso on saa­nut lii­ke­mat­koil­laan eten­kin Japa­nis­sa naut­tia har­vi­nai­sis­ta tun­nel­mis­ta. Toi­si­naan Lovi-yrit­tä­jän olo on ollut kuin rok­ki­täh­del­lä.

Kun Japa­nin kan­sal­li­nen tele­vi­sio­yh­tiö NHK teki Anne Pason perus­ta­mas­ta Lovi-yhtiös­tä jutun vuon­na 2019, vauh­dit­ti se myyn­tiä sekä toi uusia ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia – ja sai aikaan häm­men­tä­viä­kin fii­lik­siä.

– Lovi pää­si mukaan japa­ni­lais­ten Aar­tei­ta maa­il­mal­la ‑ohjel­ma­sar­jaan, ja sen jäl­keen meno oli het­ken krei­siä. Japa­nin-mes­suil­la vie­raat ihmi­set pyy­si­vät jopa nimi­kir­joi­tuk­sia. En ole aiem­min koke­nut sel­lais­ta fanit­ta­mis­ta, Anne Paso ker­too.

Alus­ta asti Japa­ni on ollut Lovi Oy:n suu­rim­pia mark­ki­noi­ta. Oulun Jää­lis­sä val­mis­te­tuis­ta puu­tuot­teis­ta 90 pro­sent­tia läh­tee Suo­men ulko­puo­lel­le.

Anne ja hänen puo­li­son­sa Mik­ko Paso perus­ti­vat yri­tyk­sen­sä vuon­na 2006. Sitä ennen Anne oli kehit­tä­nyt muu­ta­mia vuo­sia ensim­mäis­tä Lovi-koris­tet­taan – vane­ris­ta jou­lu­kuusen koris­tet­ta. Teol­li­sen muo­toi­lun opin­nois­saan hän oli innos­tu­nut puu­ma­te­ri­aa­leis­ta, mut­ta kau­pois­sa hän näki tuol­loin mel­kein­pä vain muo­vi­sia jou­lu­pal­lo­ja.

– Aloin miet­tiä, mik­si meil­lä Suo­mes­sa ei ole koti­mai­ses­ta puus­ta val­mis­tet­tu­ja jou­lu­pal­lo­ja. Suun­nit­te­lin koot­ta­van puu­pal­lon ja hain sil­le paten­tin.

”Japa­nis­sa arvos­te­taan suo­ma­lai­suut­ta”

”Made in Fin­land” ‑brän­di on tun­net­tu ja halut­tu Japa­nis­sa. Var­sin­kin suo­ma­lai­set design-tuot­teet käy­vät kau­pak­si. Anne ker­too, että yksi syy sii­hen on japa­ni­lais­ten vah­va lah­ja­kult­tuu­ri. Tuliai­sia ja pie­niä lah­jo­ja anne­taan ystä­vil­le ja lii­ke­tut­ta­vil­le useam­min kuin län­si­mais­sa.

Mitä tahan­sa lah­jo­ja eivät japa­ni­lai­set­kaan anna, vaan esi­mer­kik­si pie­niin lii­ke­lah­joi­hin liit­tyy aina jokin suu­rem­pi mer­ki­tys.

– Suo­ma­lai­suu­den lisäk­si Japa­nin-mark­ki­noil­la arvos­te­taan puu­ta ja luon­nol­li­sia mate­ri­aa­le­ja. Esteet­ti­sen elä­myk­sen tuot­ta­mi­nen on tär­ke­ää ja se, että tuo­te herät­tää posi­tii­vi­sia tun­tei­ta.

Lii­ke­toi­min­ta japa­ni­lais­ten kans­sa vaa­tii tiet­tyä peli­sil­mää ja pit­kä­jän­tei­syyt­tä, vaik­ka Japa­ni onkin tasai­ses­ti kehit­ty­vä mark­ki­nam­me, Anne mai­nit­see. Hän kuvai­lee japa­ni­lai­sia koh­te­liaik­si ja ystä­väl­li­sik­si, mut­ta työ­kult­tuu­ri on siel­lä vie­lä erit­täin hie­rark­kis­ta.

– En puhu japa­nin kiel­tä, joten Japa­nis­sa hymyi­len ja kumar­te­len pal­jon. Sil­ti eti­ket­ti­vir­heil­tä ei voi vält­tyä, ja var­maan olen teh­nyt kaik­ki mah­dol­li­set mokat, kuten halan­nut ihmi­siä vää­räs­sä pai­kas­sa.

Japa­nis­sa kumar­re­taan pal­jon, niin ter­veh­dit­täes­sä kuin hyväs­tel­les­sä. Myös anteek­si­pyyn­nön ja kii­tok­sen yhtey­des­sä näkee kumar­ruk­sia. Halaa­mi­nen ei puo­les­taan kuu­lu perin­tei­seen japa­ni­lai­seen työym­pä­ris­töön.

”Myyn­ti­työ on kom­mu­ni­kaa­tio­ta”

Vuo­den 2022 kevääl­lä Lovin Japa­nin-maa­han­tuo­ja Arco Design käyn­nis­ti Söpö museo ‑kier­tu­een, joka esit­te­lee poh­jois­mais­ta muo­toi­lua ja uusia kyky­jä. Söpö-museo­kier­tue vie­rai­lee useil­la paik­ka­kun­nil­la Japa­nis­sa, ja Lovi on sii­nä tii­viis­ti muka­na.

– Hur­jaa, että lähes 20 vuo­des­sa tuot­teis­tam­me on tul­lut jo museo­ka­maa, Anne nau­rah­taa.

Hän on teh­nyt jo pit­kään yhteis­työ­tä Business­Oulun Japa­nin vien­ti­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­ja Taka­ko Uchi­dan kans­sa. Business­Oulun yri­tys­pal­ve­lut tukee yrit­tä­jää kai­kis­sa vai­heis­sa aina yri­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta kas­vuun ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen.

Vii­mei­sen vuo­den aika­na Anne Paso ja Taka­ko Uchi­da ovat jär­jes­tä­neet muun muas­sa Ins­ta­gram-live­lä­he­tyk­siä, jois­sa he ovat esi­tel­leet suo­ma­lais­ta elä­män­tyy­liä ja kult­tuu­ria Söpön seu­raa­jil­le. Japa­ni­lai­set ovat saa­neet kuul­la Suo­men jou­lus­ta, pää­siäi­ses­tä ja mar­jas­ta­mi­ses­ta.

Sosi­aa­li­sen median käyt­tö ja mer­ki­tys mark­ki­noin­nis­sa on Annen mukaan kas­va­nut vii­me vuo­si­na. Vaik­ka mes­suil­la käy­mi­nen on har­ven­tu­nut, on niil­lä­kin edel­leen suu­ri tar­koi­tus.

– Suo­ria ihmis­kon­tak­te­ja ja aito­ja koh­taa­mi­sia ei voi­ta mikään mark­ki­noin­ti­ka­na­va. Myyn­ti­työ on aina enem­män kyse­le­mis­tä ja kuun­te­le­mis­ta kuin tyr­kyt­tä­mis­tä. Se on kom­mu­ni­kaa­tio­ta.

Suunnittelija Anne Paso

”Tääl­lä on maa­il­man par­haat vedet”

Kun Anne Paso viet­tää vapaa-aikaan­sa, hän suun­taa koi­ran­sa kans­sa usein len­kil­le lähi­met­sään. Poh­jois­suo­ma­lai­nen luon­to ja sii­tä kum­pua­va onnel­li­suus ovat aihei­ta, joi­ta hän hyö­dyn­tää tuot­tei­den­sa­kin tari­nois­sa.

– Meil­lä on tääl­lä Poh­jois-Poh­jan­maan ran­ni­kol­la maa­il­man par­haat vedet ja uima­ran­nat. Tal­vel­la puo­les­taan nau­tin pak­ka­ses­ta ja sii­tä, että ulkoi­lu­maas­tot ovat val­koi­set.

Lovin mat­ka käyn­nis­tyi jou­lu­pal­los­ta. Nyt vali­koi­ma kat­taa yli 50 eri­lais­ta, suo­ma­lai­ses­ta puus­ta val­mis­tet­tua hah­moa – eläin­hah­mois­ta koot­ta­viin pui­hin ja sei­nä­ko­ris­tei­siin.

Yhtiön kaik­ki toi­min­not suun­nit­te­lus­ta tuo­tan­toon tapah­tu­vat Jää­lis­sä saman katon alla, mikä on Annen mukaan tär­ke­ää jat­ku­val­le kehi­tys­työl­le. Lovi työl­lis­tää täl­lä het­kel­lä kym­me­ni­sen hen­ki­löä; ruuh­ka-aikoi­na jou­lun alla hen­ki­lös­tö­mää­rä kas­vaa.

– Kun aloi­tin yri­tyk­se­ni, minul­la oli kova näyt­tä­mi­sen tar­ve. Vuo­sien aika­na olen saa­nut uskot­ta­vuut­ta ja itse­var­muut­ta. Ymmär­rän ja tun­nen koko ket­jun läpi­ko­tai­sin, tuot­teen mat­kan met­säs­tä kulut­ta­jan hyp­py­siin.

Oulu­lai­sia onnis­tu­mi­sia ‑jut­tusar­ja nos­taa esil­le posi­tii­vi­sia kuu­lu­mi­sia työ- ja yri­ty­se­lä­mäs­tä. Oli­pa onnis­tu­mi­se­si pie­ni tai suu­ri, haluam­me ker­toa tari­na­si. Jut­tusar­jan toteu­tuk­ses­ta vas­taa Business­Oulu. Ota yhteyt­tä: media@businessoulu.com


Lue lisää onnis­tu­mi­sia

Teks­ti: Anna­kai­sa Vää­rä­nie­mi
Kuvat: Anna Karp­pi­nen